# شراْْیط_نامنظم_هندسی

تحلیل عددی افزایش تنش قائم در خاک در حالت سه بعدی به علت بارگذاری مستطیلی با شد

       تحلیل عددی افزایش تنش قائم در خاک در حالت سه بعدی به علت بارگذاری مستطیلی با شدت یکنواخت         نویسنده : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید