محاسبه افزایش تنش قائم درعمق خاک تحت بارنقطه ای

 

محاسبه افزایش تنش قائم درعمق خاک تحت بارنقطه ای

REM program for calculate stress increase under point load

CLS

OPEN "c:/stress.doc" FOR OUTPUT AS #1

DIM p, X, y, z, s AS SINGLE

CONST PI = 3.1415

INPUT "Point load(KN)="; p

INPUT "X(m)="; X

INPUT "Y(m)="; y

FOR z! = .1 TO 5 STEP .1

s = ((3 * p) / (2 * PI)) * ((z! ^ 3) / ((X ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2) ^ 2.5

"************PRINT "************** input parameters

PRINT "x(m)="; X, "y(m)="; y, "z(m)="; z

"************PRINT "************** result

PRINT "delta(sigmaz)(KN/m2)="; s

PRINT #1, "point load(KN)="; p

PRINT #1, "X(m)="; X

PRINT #1, "Y(m)="; y

PRINT #1, "z(m)"; Z

PRINT #1, "Delta sigma(KN/m2)="; s

!NEXTZ

END 

با استفاده از این برنامه ساده که به زبان کیوبیسیک نوشته شده است می توان افزایش تنش قائم به علت بار نقطه ای را تا  عمق 5 متری در فواصل 0.1 متری از سطح زمین محاسبه نمود . نتایج در فواصل 0.1 متری در عمق محاسبه شده و به صورت خروجی متنی گزارش می شود که درزیر نمونه ای ازآن برای مختصات اشاره شده امده است :

X=5 m , Y=5m ,Z=var

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .1

Delta sigma(KN/m2)= 477.4789

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .2

Delta sigma(KN/m2)= 119.3697

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .3

Delta sigma(KN/m2)= 53.05321

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .4

Delta sigma(KN/m2)= 29.84243

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .5

Delta sigma(KN/m2)= 19.09916

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .6

Delta sigma(KN/m2)= 13.2633

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .7

Delta sigma(KN/m2)= 9.744466

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .8000001

Delta sigma(KN/m2)= 7.460607

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) .9000001

Delta sigma(KN/m2)= 5.8948

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1

Delta sigma(KN/m2)= 4.774788

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.1

Delta sigma(KN/m2)= 3.946106

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.2

Delta sigma(KN/m2)= 3.315825

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.3

Delta sigma(KN/m2)= 2.825318

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.4

Delta sigma(KN/m2)= 2.436116

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.5

Delta sigma(KN/m2)= 2.122128

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.6

Delta sigma(KN/m2)= 1.865151

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.7

Delta sigma(KN/m2)= 1.652176

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.8

Delta sigma(KN/m2)= 1.4737

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 1.9

Delta sigma(KN/m2)= 1.322656

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2

Delta sigma(KN/m2)= 1.193697

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.1

Delta sigma(KN/m2)= 1.082718

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.2

Delta sigma(KN/m2)= .9865266

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.3

Delta sigma(KN/m2)= .9026067

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.4

Delta sigma(KN/m2)= .8289565

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.5

Delta sigma(KN/m2)= .7639664

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.6

Delta sigma(KN/m2)= .7063299

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.7

Delta sigma(KN/m2)= .6549782

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.799999

Delta sigma(KN/m2)= .6090295

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.899999

Delta sigma(KN/m2)= .5677516

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 2.999999

Delta sigma(KN/m2)= .5305324

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.099999

Delta sigma(KN/m2)= .4968566

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.199999

Delta sigma(KN/m2)= .4662883

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.299999

Delta sigma(KN/m2)= .4384566

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.399999

Delta sigma(KN/m2)= .4130443

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.499999

Delta sigma(KN/m2)= .389779

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.599999

Delta sigma(KN/m2)= .3684253

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.699999

Delta sigma(KN/m2)= .3487796

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.799999

Delta sigma(KN/m2)= .3306643

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.899998

Delta sigma(KN/m2)= .3139246

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 3.999998

Delta sigma(KN/m2)= .2984246

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.099998

Delta sigma(KN/m2)= .2840448

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.199998

Delta sigma(KN/m2)= .2706799

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.299998

Delta sigma(KN/m2)= .2582365

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.399998

Delta sigma(KN/m2)= .2466319

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.499998

Delta sigma(KN/m2)= .2357922

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.599998

Delta sigma(KN/m2)= .2256519

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.699998

Delta sigma(KN/m2)= .2161518

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.799998

Delta sigma(KN/m2)= .2072393

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.899998

Delta sigma(KN/m2)= .1988669

point load(KN)= 10

X(m)= 0

Y(m)= 0

z(m) 4.999998

Delta sigma(KN/m2)= .1909917

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید